วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 Calculate the density of each of your mineral samples. How could you use the
densities to identify the minerals?
Ans. Density can be measured with the structure of the minerals. Different minerals will have different density.

Would density or color be more useful in identifying a particular mineral?
Ans. A mineral's density is the amount of matter in a given space (mass/volume) and more specific way to compare the densities of minerals but colour is easily observed, but not always a reliable characteristic for the identification of minerals because different minerals may have the same color.

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Stone Lab

Sample                                       weight(g)                           volume(ml)                           density(g/ml)
numbers
3                                                     28.5                                     35                                        0.814
6                                                     110                                      50                                          2.2
5                                                     115                                      41                                          2.805
5                                                     45.5                                     22                                        11.159
2                                                     136                                      50                                          2.72
x                                                     146.6                                   58                                           2.528
1                                                     245.5                                   69.5                                        3.532