วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

observation

                                                                                                                                                                observation: This chair's color is brown and it is about 100 centimeters long.
                                                                   This tree is brown and its height about 350 centimeters.